อบรมครรภ์คุณภาพในสถานประกอบการ 


 

 

สำหรับมารดาตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์กับสูติแพทย์ของโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นั้น โรงพยาบาลจัด 

กิจกรรมเป็นระยะเพื่อให้ความรู้ในการดูแลครรภ์โดยมุ่งหวังให้คุณแม่สามารถดูแลครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

แต่เราพบว่ามารดาตั้งครรภ์ที่ทำงานในสถานประกอบการนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและการเดินทาง ทำให้ 

ส่งผลต่อ 

 • คุณภาพในการดูแลตนเองและลูกน้อยในครรภ์ 

 • การเดินทางไปฝากครรภ์ 

 • การเลือกสถานที่คลอด 

  ดังนั้นโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จึงมีโครงการอบรมให้ความรู้แก่มารดาตั้งครรภ์ถึงสถาน 

  ประกอบการ ซึ่งนอกจากความรู้เชิงวิชาการแล้วผู้เข้าอบรมจะได้รับของสมนาคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

  เพียงมีจำนวนมารดาตั้งครรภ์อย่างน้อย 20 ท่าน ในการอบรมแต่ละครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 

  2-3 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือบ่ายของการทำงานก็ได้ตามความต้องการหรือความเหมาะสมของ 

  สถานประกอบการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-7087510-20 ต่อ 333 (แผนกการตลาด)