ในการทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันนั้น เรามักเรียกสั้นๆทับศัพท์ว่า Contact ซึ่งสามารถดำเนินการ 

ตามการร้องเรียนขอโดยโรงพยาบาลหรือจากทางลูกค้า ซึ้งลูกค้าจะทำให้นามนิติบุคคลหรือในนามองค์กร 

เช่น 

 • สถานประกอบการ : บริษัท, ห้าง, ร้าน ต่างๆ 

 • บริษัทประกัน 

 • โรงเรียน 

 • โรงพยาบาล, คลินิก หรือสถานบริการทางสุขภาพต่างๆ 

   

   

  ประโยขน์ของการทำ Contact นั้นมีมากมายหลายมิติ 

 • ทำให้ทราบเงื่อนไขร่วมกัน ซึ้งจะทำให้บริการหรือประสานงานได้อย่างตรงเงื่อนไข ซึ่งน่าที่จะเป็น 

  ที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มารับสิทธิตาม Contact 

 • ทำให้เกิดระบบการรับ-จ่าย ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการของคู่สัญญาเป็นไปอย่างถูกต้องและ 

  รัดกุม สามารถวางแผนทางการเงินได้ 

 • ผู้ขอสัญญาจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดตามเงื่อนไขในสัญญา หรือส่วนลดใน 

  บริการอื่นๆ รวมถึงการเป็นพันธมิตรในกิจกรรมร่วมที่จะตามมา 

   

   

  ในกรณีของสถานประกอบการที่ทำ Contact กับทางโรงพยาบาล  จะได้รับ

 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 

 • ส่วนลดในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานหรือตรวจสุขภาพประจำปี 

 • ส่วนลดค่าวิทยากรอบรมความรู้วิชาการสุขภาพ 

 • กิจกรรมทางสุขภาพ เช่น Booth, นิทรรศการ ในกิจกรรมของสถานประกอบการ 

   

   

  ข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อทำ Contact โทร. 02-7087510-20 ต่อ 333 (แผนกการตลาด)