บริการวัคซีนแก่สถานประกอบการ 

 • โรงพยาบาลจัดทีมวิชาชีพให้บริการที่สถานประกอบการ 

 • ราคาขึ้นกับจำนวนผู้รับบริการ 

 • ตัวอย่างชนิดวัคซีนที่ให้บริการ 

   

  ลำดับ 
  วัคซีน 
  กำหนดการฉีด/จำนวนการฉีด 
  1.  ไวรัสตับอักเสบ เอ 
  ความจำเป็น
 • โรคนี้หากเป็นในผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรง
 • แนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง, ผู้มีอาชีพ
 • ประกอบอาหาร, ผู้อาศัยร่วมกันเป็นจำนวนมาก
  อายุ 19 ปีขึ้นไป ฉีดขนาด 1 ml เข้ากล้าม 2 ครั้ง (0, 6-12 เดือน)
  2.  ไวรัสตับอักเสบ บี 
  ความจำเป็น
 • โรคนี้หากเป็นในผู้ใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อาการเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับสูง
 • หากเป็นโรคนี้เรื้องรังจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • ฉีด 3 ครั้ง (0, 1, 6 เดือน)
  3.  ไข้หวัดใหญ่ 
  ความจำเป็น
 • โรคนี้หากเป็นในผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรง และแพร่กระจายเชื้อง่ายในกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน เช่นสถานประกอบการ
 • ติดต่อง่ายทำให้กระทบต่อภาระงานและกำลังผลิต
 • ฉีด 1 ครั้ง 
  4.  อีสุกอีใส 
  ความจำเป็น
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน(ไม่เคยเป็นมาก่อน)
 • โรคนี้เป็นในผู้ใหญ่อาการจะรุนแรง
 • สามารถป้องกันโรคนี้ได้หรือลดความรุนแรงโรคลง
 • อายุ 13 ปี ขึ้นไป ฉีด 2 ครั้ง (0, 1 เดือน)
  5.  มะเร็งปากมดลูก 
  ความจำเป็น
 • มะเร็งปาดมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของผู้หญิงไทย จากมะเร็ง
 • หากฉีดวัคซีนในช่วงวัยที่เหมาะสมจะป้องกันได้
 • เฉพาะในสตรี ฉีด 3 ครั้ง (0, 2, 6 เดือน)

   

  ข้อมูลแนะนำบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) 

  การเจ็บป่วยของพนักงานจะส่งผลต่อสุขภาพถึงบั่นทอนกำลังใจและสร้างความวิตกกังวลในหมู่พนักงาน 

  โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการเพิ่มภาระใน 

  นการบริหารจัดการองค์กรแต่โรคติดต่อหลายโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน ซึ่งโรคติดต่อที่สามารถ 

  ป้องกันได้โดยการรับวัคซีน เช่น อีสุกอีใส, ตับอักเสบเอ, บี และที่สำคัญ คือ ไข้หวัดใหญ่ 

  ทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกและภาครัฐได้กระตุ้นให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

  อันเนื่องมาจากความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่คือ เคยระบาดใหญ่ทั่วโลกในปี พ.ศ.2461 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 

  มากกว่า 50 ล้านคน หลังจากนั้นมีการระบาดใหญ่เป็นระยะๆ ในปี พ.ศ.2500, 2511 และ 2520 เชื่อว่าอาจมี 

  สาเหตุมาจากการกลับมาใหม่ของเชื้อใน อดีตที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือจากการข้ามสายพันธุ์ของ 

  เชื้อในตัวสัตว์มายังคน (เช่น ไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคในคน) หรือจากการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของเชื้อ 

  ระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งสร้างความวิตกกังวลว่าอาจเกิดระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

  ในปี 2552 และน่าเชื่อว่าจะยังมีการระบาดอีกในอนาคต ดังนั้นการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เสียแต่วันนี้จึงเป็น 

  การป้องกันที่ดีที่สุด 

  ทางโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จึงจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนผลิตตามมาตรฐานของ 

  องค์กรอนามัยโลกและนำเข้าจากประเทศยุโรป โดยทีมงานซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง 

   

   

  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

  1. ป้องกันการเจ็บป่วย ทำให้ไม่ต้องเสียงาน หรือเสียเวลาการเรียน 

  2. ไม่ต้องนอนซมเจ็บป่วยที่บ้าน แต่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  3. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการนอนป่วยในโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น 

  4. ลดอัตราเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในกรณีที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงบางประเภท 

  5. ไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื่อติดต่อให้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ร่วมงาน 

   

   

  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

  The economic costs of influenza 

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดทุกๆ ปี ก่อนช่วงระบาดของโรค 

 • มีรายงานการศึกษา 34 ฉบับที่แสดงว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงานในองค์กรแล้วมีความคุ้มค่า 

 • ในสหรัฐอเมริกาช่วงฤดูหนาวมีการประมาณล่าสุดว่ามีการใช้เงินเพื่อรักษาผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ไม่น้อยกว่า 71-167 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 

   

   

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์สามารถจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลออกไปให้การฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะได้ 

  ข้อดีของการฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ 

  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า ยาที่ใช้ฉีด (วัคซีน) เป็นชนิดเดียวกันกับเดินทางไปฉีกเองที่โรงพยาบาล 

  การรวมกลุ่มกันฉีดพร้อมๆ กันทำให้มีอำนาจต่อรอง ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ากันมาก และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  เพิ่ม (ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะคิดค่าแพทย์, ค่าเข็ม, ค่าบริการการพยาบาล ฯลฯ เพิ่มจากค่ายา) 

  2. ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอพบแพทย์ ไม่เสียเวลาการทำงาน 

  3. การฉีดพร้อมๆ กันทำให้มีเพื่อน มีกำลังใจดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กลัวเจ็บ 

  4. ไม่ต้องกลัวลืม หากถึงกำหนดฉีดของปีต่อไป เจ้าหน้าที่จะติดต่อมายังองค์กร