สิทธิข้าราชการ

เบิกตรงกรมบัญชีกลาง

 

 

กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำข้อตกลงกับสถานพยาบาลเอกชนในการดำเนินโครงการ "เบิกจ่ายตรงค่ารักษา

พยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เพื่อแบ่งเบาภาระของ

โรงพยาบาลรัฐ ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ในขณะ

เดียวกันกรมบัญชีกลางในฐานะผู้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้มีภาระ งบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม

เนื่องจากใช้อัตราการจ่ายเช่นเดียวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลรัฐ(ผู้ป่วยร่วมจ่ายเฉพาะ

ส่วนที่เกินสิทธิ)

สำหรับเกณฑ์นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า

(Elective Surgery) โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไมาสามารถเบิกได้

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านการคัดเลือกของกรมบัญชีกลางให้

เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สำหรับชนิดของการผ่าตัดหรือหัตถการ

ที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางได้แก่

 • การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง(Phacoemulsification and aspiration of cataract)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า(Total knee Replacement)

 • การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง(Open Cholecystectomy)

 • การผ่าตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี(Open Cholycystectomy+Choledchoenterostomy)

 • การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว(Unilateral Repair Of Hernia)

 • การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง(Bilateral Repair Of Hernia)

 • การผ่าตัดริดสีดวงทวาร(Hemorrhoidectomy)

 • การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร(Anal Fistulotomy/Fistulectomy)

 • การคลอดและการช่วยคลอด

  (Narmal delivery,Vacuum/forceps/Breech extraction+tubal Resection/Tubal Ligation)

 • การผ่าคลอด(Cesarean section)

 • การผ่าตัดคลอด+การทำหมัน(Cesarean section)

 • การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด(Open Surgery for Myoma Uteri)

 • การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด(Open Surgery for Ovarian Cyst)

 • การดูแลเด็กแรกเกิด(เด็กปกติ)

 • การรักษาเด็กแรกเกิด(เด็กป่วย)

  ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

  1. ผู้มีสิทธิ

  ข้าราชการ

  ลูกจ้างประจำ

  ผู้รับเบี้ยหวัด/ผู้รับบำนาญ

  2. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ

  บิดา/มารดา

  คู่สมรส

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

   

  ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่าย ไม่สามารถเบิกได้

  1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ส่วนที่เกิน

  2. ค่าธรรมเนียมแพทย์

  3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ(Surcharge)

  4. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ส่วนที่เกินจากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

   

  โดยก่อนทำการรักษาทุกครั้งทางโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่

  สามารถเบิกจากกรมบัญชีกลางได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลทางเลือกในการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับ

  การผ่าตัดรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน

   

  เอกสารที่ต้องนำมาแสดง 
  บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ 

   

  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  แผนกประสานสิทธิ(Admission)

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

  โทร. 02-7087501-20 ต่อ 134,135

   

   

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ


  1. เช็คสิทธิ ที่แผนกเวชระเบียน

  2. ตรวจสอบข้อบ่งชี้และหัตถการที่ต้องผ่าตัดว่าสามารถใช้สิทธิได้

  3. นัดวันทำผ่าตัด

  4. ลงทะเบียนเข้ารับการรักษาและลงชื่อรับทราบค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องชำระเพิ่ม
  เพื่อให้ทางโรงพยาบาลแจ้งแก่กรมบัญชีกลาง

  5. เข้ารับการผ่าตัด

  6. ลงชื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระส่วนเกินในวันที่จะกลับบ้านอีกครั้ง
  (อาจมีเพิ่มเติมจากการลงชื่อครั้งแรกกรณีการผ่าตัดเพิ่มเติมหรือภาวะแทรกซ้อนที่อยู่นอกสิทธิ)
  เพื่อให้ทางโรงพยาบาลแจ้งแก่กรมบัญชีกลาง

  7. ผู้ป่วยชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่แผนกการเงิน

  8. โรงพยาบาลส่งข้อมูลและรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่กรมบัญชีกลาง