แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Replacement)

ราคา 145,000 บาท/ข้าง (พักรักษาตัว 6 วัน 5 คืน)

ราคารวมค่ารักษาพยาบาล,ค่าผ่าตัด,ค่าห้อง,ค่าบริการและค่าแพทย์

 

อัตราค่าแพ็กเกจครอบคลุม

 • ค่าตรวจวินิจฉัยโรคก่อนผ่าตัดตามรายการมาตรฐานของแพ็กเกจ

 • ค่าบริการทางการแพทย์ของศัลยแพทย์,วิสัญญีแพทย์ หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง กรณีอยู่ในเงื่อนไข

  ปกติของแพ็กเกจ

 • ค่าห้องผ่าตัด,อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด

 • ค่าห้องพัก,ค่าอาหาร และค่าบริการ จำนวน 6 วัน 5 คืน

 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามปกติและค่ายากลับบ้าน

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่าเอกซเรย์ เฉพาะการตรวจตามรายการมาตรฐานการผ่าตัดข้อเข่า

   

  อัตราค่าแพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 • ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัดที่เพิ่มเติมจากรายการมาตรฐานของแพ็กเกจ

 • กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ต้องทำการรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการปกติ หรือกรณีผู้ป่วยมี

  ภาวะแทรกซ้อน

 • จำนวนวันพักฟื้นเกินกว่าที่กำหนด(ผู้ป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายตามจริง ตามจำนวนวันนอนเพิ่มเติม

 • การตรวจพิเศษหรือหัตถการเพิ่มเติมจากรายการมาตรฐานในแพ็กเกจ

 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าขนมขบเคี้ยว,ค่าน้ำดื่มเพิ่มเติม,ค่าอาหารที่สั่งเป็นพิเศษ

   

  เงื่อนไข/ข้อยกเว้นอื่นๆ

 • กรณีกรณีผู้ป่วยที่รับตัวไว้ประเมินร่างกายตามรายการมาตรฐานในวันแรกแล้วไม่พร้อมรับการ

  ผ่าตัดจำเป็นต้องจำหน่าย จะคิดค่าใช้จ่าย 7,000 บาท

  (ผู้ป่วยชำระค่าใช้จ่ายเมื่อแรกเข้ารับบริการเต็มจำนวนราคาแพ็กเกจ 145,000 บาท หรืออย่างน้อย

  7,000 บาท)

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

   

  โรคข้อเข่าเสื่อม

   

  "เกิดจากการ สึกกร่อนของผิวกระดูกข้อเข่า ที่เกิดความเสื่อมตามวัย และจากการใช้งานมาก ทำให้เกิดการ

  เสียดสีและถลอกของผิวกระดูก เมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้ม เนื้อกระดูกที่มาชนกันขณะรับน้ำหนัก จนทำให้

  เกิดอาการเจ็บปวด และเดินลำบาก"

   

  อาการและอาการแสดง

  ข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มักพบบ่อยในผู้ที่อายุเกิน 60 ปี พบมากในผู้หญิงและผู้ที่มีน้ำ หนัก

  ตัวมาก มักเป็นทั้ง 2 ข้าง พบว่า เมื่อข้อเข่าข้างหนึ่งเริ่มเสื่อมแล้ว จะมีข้อเข่าอีกข้างเสื่อมอีกใน 11 ปีต่อมา

  อาการในระยะแรก เริ่มปวดเข่าเวลามีการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่งพับเข่า อาการจะดีขึ้น

  เมื่อหยุดพักการใช้ข้อ ร่วมกับมีอาการข้อฝืดขัดโดยเฉพาะเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เมื่อขยับข้อจะรู้สึก

  ถึงการเสียดสีของกระดูกหรือมีเสียงดังในข้อ

  เมื่อมีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น บางครั้งปวดเวลากลางคืน อาจคลำส่วนกระดูกงอก

  ได้บริเวณด้านข้างข้อ เมื่อเกร็งกล้ามเนื้อต้นขาเต็มที่จะมีอาการปวดหรือเสียวบริเวณกระดูกสะบ้า หากมีการ

  อักเสบจะมีข้อบวม ร้อน และตรวจพบน้ำในช่องข้อ ถ้ามีข้อเสื่อมมานานจะพบว่า เหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่ค่อย

  สุดกล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป ทำให้เดินและใช้ชีวิตประจำวันลำบาก และมีอาการ

  ปวดเวลาเดินหรือขยับ

   

  เกณฑ์การวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม

   

  1. มีอาการปวดเข่า

  2. ภาพรังสีแสดงกระดูกงอก

  3. มีข้อสนับสนุน 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

  3.1 อายุเกิน 50 ปี

  3.2 อาการฝืดแข็งในตอนเช้านานน้อยกว่า 30 นาที

  3.3 มีเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหวเข่า จากการเสียดสีของเยื่อบุภายในข้อ หรือเอ็นที่หนาตัวขึ้น

  ตลอดจนความขรุขระของกระดูกอ่อนที่บุปลายหัวกระดูก

   

  การรักษา

  1. การรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา โดยการประคับประคองด้วยการลดแรงกดที่ข้อเข่า ร่วมกับการทำให้กล้าม

  เนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะค่อยๆ ซ่อมแซมส่วนของข้อที่เสื่อมได้ มีดังนี้

  > การได้รับคำแนะนำการใช้ข้ออย่างถูกต้องและพอเพียง และเมื่อปฏิบัติตัวเหมาะสม จะมีส่วนช่วยให้

  อาการปวดทุเลา ทำกิจวัตรประจ้าวันต่างๆ ได้ดีขึ้นถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็

  ตาม

  > ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ข้อ

  > การควบคุมน้ำหนักตัว

  > การบริหารกล้ามเนื้อและออกกำลังเพื่อสุขภาพ

  > การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย และวิธีอื่นๆ

  2. การใช้ยา

  3. การผ่าตัด

   

  การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม

  เป็นวิธีการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลางถึงระยะรุนแรงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีสากลที่ให้

  ผลการรักษาดีที่สุด นั่นคือ ทำให้หายปวดเข่า ข้อเข่า กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม ผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการ

  รักษาโดยการผ่าตัดข้อเข่าเทียม สามารถกลับมาเดินได้ภายใน 3-5 วัน โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินจนหายเป็นปกติ

  และสามารถเดินเองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายใน 2 สัปดาห์ ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและ

  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับประเทศไทยมีการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมานานเกือบ 40 ปีแล้ว

   

   

  เปลี่ยนข้อเข่าที่เสื่อมสภาพ ชีวิตคุณก็เปลี่ยน
  หยุดอาการเจ็บ ปวด ทรมาน
  ของโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่วันนี้
  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผ่าตัดเข่า ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  เราพร้อมให้คำปรึกษาและ
  ดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัว

   

   

  แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  โทร.02-7087510-20 ต่อ 814