เงื่อนไขแพ็จเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในแพ็จเกจ

1. การตรวจหาเชื้อในกระเพาะอาหาร Helicobacter Pylori

2. ค่าห้องผ่าตัด เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัด

3. ค่าห้องพักฟื้นสังเกตอาการหลังการส่องกล้อง

4. ค่าห้องสังเกตอาการและเตรียมร่างกายก่อนการส่องกล้อง

 

ค่าใช้จ่ายที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม :

1. ค่าใช้จ่ายจากการตรวจผู้ป่วยนอกก่อนการผ่าตัด เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

(EKG) รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

2. ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

3. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพิ่มเติมในการผ่าตัดที่ใช้เกินจากรายการที่กำหนด ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จากการทำหัตถการที่ใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนดไว้ หรือทำหัตถการเพิ่มเติม โดยทางโรงพยาบาลจะ

คิด

4. ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จ่ายให้ผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน

5. ค่าแพทย์ส่องกล้อง

 

หมายเหตุ :

1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถนำค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำก่อนเข้าโปรแกรมเหมาจ่ายเป็นส่วนลดได้

3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่น

 

ข้อมูลสุขภาพ

โรคกระเพาะอาหาร หมายถึงภาวะที่มีแผลที่เยื่อบุกระเพาะและลำไส้ ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าโรคกระเพาะ

แต่ก็มาสารถเป็นได้ทั้งกระเพาะและลำไล้

 • กรณีเป็นเฉพาะเยื่อบุกระเพาะเรียก กระเพาะอาหารอักเสบ (gastritis)

 • กรณีเป็นแผลถึงชั้นลึกของกล้ามเนื้อกระเพาะ muscularis mucosa เรียกลักษณะแผลว่า ulcer

  > แผลอยู่ที่กระเพาะเรียก Gastric ulcer

  > แผลอยู่ที่ลำไส้เล็กเรียก Duodenal ulcer

 • โรคกระเพาะพบได้ทุกวัย

   

  สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร

  สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะมีมากมาย แต่เชื่อกันว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะ

  อาหารมาก และเยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลง จากปัจจัยต่างๆ คือ

  1) เชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori มีความสามารถอยู่ในสภาวะกรดได้ดี

  2) สาเหตุที่กระเพาะอาหารมีกรดมากขึ้น เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งต่อไปนี้กระตุ้นให้กรดหลั่งมาก

  > กระตุ้นของปลายประสาท เกิดจากความเครียด วิตกกังวลและอารมณ์

  > การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบียร์ ยาดอง

  > ชา กาแฟ และน้ำดื่มที่มี Caffeine จะทำให้กรดหลั่งออกมามาก

  > การสูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่ทำให้เกิดการหลั่งกรดออกมามาก

  > การกินอาหารไม่เป็นเวลา

  > ภาวะที่มีกรดหลั่งออกมามาก เช่นโรค Zollinger-Ellisson syndrome

  3) มีการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร เกิดจาก

  > การกินยาแก้ปวด ลดไข้ แก้ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ยาชุดที่มีแอสไพริน และยาสเตียรอยด์

  ยาลูกกลอนต่างๆ โดยเฉพาะสารที่ระคายกระเพาะ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID แม้ว่าจะให้ยาโดย

  การฉีดหรืออมใต้ลิ้นก็มีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะ เนื่องจากจะไปกระตุ้นให้เกิด cyclooxigenase II

  (Cox II) ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะ

  > การกินอาหารเผ็ดจัด และเปรี้ยวจัดจากน้ำสมสายชู

  > การดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า เบี้ย ยาดอง

  4) ประวัติเป็นโรคกระเพาะในครอบครัว หากครอบครัวไหนมีโรคกระเพาะ คนในครอบครัวนั้นก็จะมี

  โอกาสเกิดโรคกระเพาะสูง

   

  ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกระเพาะอาหาร

  > ผู้ที่สูบบุหรี่

  > ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำ

  > ผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ

   

  การรักษา

  > โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อ H. Pylori นั้น แพทย์จะ

  รักษาโดยการให้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารเพื่อให้กรดลดลง และกระเพาะอาหารสามารถสมาน

  แผลได้ดีขึ้น รวมถึงพิจารณาให้ยาในกลุ่มที่ใช้ป้องกันเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารร่วมด้วย

  > ส่วนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ H. Pylori รักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาประมาณ 2 สัปดาห์

  > สำหรับโรคกระเพาะอาการที่เกิดจากการทำงานผิดปกติ อาจต้องรักษา โดยยาอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า

  Prokinetic ซึ่งเป็นยาที่ช่วยให้การเคลื่อนตัวของกระเพาะกับลำไส้ หรือกระเพาะกับหลอดอาหาร

  ทำงานประสานกันได้ดีขึ้น

  ทั้งนี้ โรคกระเพาะอาหารไม่ถือเป็นโรคอันตราย แต่อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ หากปล่อยไว้จนเกิด

  ภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น

 • ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร

 • กระเพาะทะลุ

 • กระเพาะอุดตัน

   

  กินยารักษาโรคกระเพาะแล้วไม่หาย?

  H.pylori อาจเป็นต้นเหตุ ....เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter Pylori หรือ H.pylori) เป็น

  แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็ง

  ต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหาร คาดกันว่ามีผู้ติดเชื้อชนิดนี้มากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทย

  พบการติดเชื้อประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทั้งหมด โดยพบมากบริเวณภาคเหนือและ

  ภาคอีสาน ซึ่งเชื้อเข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุก

   

  การวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร

  สามารถวินิจฉัยได้โดยการซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป แต่หากต้องมีการตรวจเพิ่มเติม

  วิธีที่เห็นผลและแพร่หลายที่สุดคือ การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร(gastroscope)

   

 • เพื่อดูพยาธิสภาพในกระเพาะ

 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori (H. Pylori) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคในกระเพาะอาหาร

   

   

 • รวมถึงเพื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ ซึ่งทำได้ด้วยการส่องกล้องเพียงครั้งเดียว

   

   

  "ปัจจุบัน เรานิยมใช้การส่องกล้องเพราะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โดย

  แพทย์จะให้ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์สั้นและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ก่อนจะสอดกล้องขนาดเล็กผ่านทางปากลงสู่

  ระบบทางเดินอาหาร วิธีนี้จะทำให้เราทราบสาเหตุของโรคและวางแผนการรักษาต่อไปได้ทันที"

   

   

  นอกจากการส่องกล้องแล้ว บางครั้งแพทย์อาจเลือกใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือการทำอัลตร้า

  ซาวน์ร่วมด้วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน

   

   

  นัดปรึกษาแพทย์หรือข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร.02-7087510-20 ต่อ 812(ประชาสัมพันธ์)