บริการผู้ป่วยนอก (O.P.D.)

สาขาทางการแพทย์

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จัดบริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยดังสาขาต่อไปนี้

อายุรกรรม                             รังสีวินิจฉัย

กุมารเวชกรรม                       ศัลยกรรมตกแต่ง

สูติ-นารีเวชกรรม                   ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ      จักษุกรรม

หู คอ จมูก                              ศัลยกรรมระบบประสาท

 

 

ในสาขาที่มีศักยภาพสูงสามารถให้บริการผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น

 • การสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification ในสาขาจักษุกรรม

 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาเทียม(Total Knee Replacement) ในสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

   

  บริการสนับสนุนทางการแพทย์อื่นๆ

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ RUAMCHAI PREMIERE CHECK UP

  > แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเรา

  > ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต

  > ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  > ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

  > ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบมัลติสไลค์(CT SCAN Multislides)

 • เอกซเรย์เต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม(MAMMOGRAM)

 • การส่องกล้องกระเพราะอาหาร(GASTROSCOPE)

 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่(COLONOSCOPE)

   

  สิทธิการรักษาพยาบาล

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้รับบริการจำแนกตามสิทธิการรักษา ยกเว้น

  ผู้รับบริการสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

   

  ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล

 • ผู้ป่วยทั่วไป(ชำระเงินสด)

 • ผู้ป่วยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  กรณีนี้โปรดนำบัตรประกันหรือเอกสารชี้บ่งว่ามีประกันพร้อมบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

  ในการตรวจสอบสิทธิ และการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลและบริษัทประกันชีวิต

 • ผู้ป่วยคู่สัญญา(เครดิต)รักษาพยาบาล

  การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขเครดิตคู่สัญญานั้น ในปัจจุบันจะเข้ารับบริการโดยผู้ป่วยถือใบส่งตัว

  พร้อมบัตรแสดงตัว เช่น บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออก และอีกวิธีหนึ่งคือการแสดง

  บัตรพนักงานซึ่งกรณีหลังนี้มักจะเป็นผู้ป่วยจากบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและ

  ถูกต้องตามเงื่อนไขจึงขอเรียนให้ท่านผู้รับบริการโปรดเตรียมหลักฐานให้พร้อมเมื่อเข้าทำการรักษาพยาบาล

  ยกเว้นกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้ท่าน

 • ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก(พ.ร.บ.)

 • ผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทน

 • ผู้ป่วยประกันสังคม

  กรณีผู้ป่วยประกันตนที่เข้ารักษาพยาบาลโปรดแสดงบัตรประชาชนหรือแสดงบัตร/เอกสารแสดงสิทธิ

  การรักษาอื่นๆที่ท่านมีอยู่ เช่น วงเงินเครดิตบริษัท,ประกันชีวิต เพื่อที่ทางโรงพยาบาลจะได้จัด

  เตรียมการเครมหรือเอกสารประกอบการเครมให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเข้ารับการรักษา

 • ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการการรักษาหรือทำหัตถการ

  การรักษาแก่ผู้ป่วยที่สิทธิข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ และครอบครัว โดย

  โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์จะเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายจากกรมบัญชีกลางแทนผู้รับบริการตาม

  เงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบก่อน

  และจะเรียกเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว

   

   

   

  ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก

  โทรศัพท์ 02-7087501-10 ต่อ 106(เคาน์เตอร์พยาบาล)