โดยทั่วไปผู้ป่วยที่ต้องรับการดูแลในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คือ

 • ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุต่างๆ(Traumatic Patient) เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร,อุบัติเหตุจากการทำงาน,

  ผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

 • ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ(Non-Traumatic Patient) เช่น ผู้มีอาการหมดสติ,ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น,

  ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดสมอง,ผู้ป่วยหอบหืดรุนแรง เป็นต้น

   

  ในส่วนของโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ นั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  โรงพยาบาลให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยหรือพ้นจากภาวะวิกฤติ

  อันพร้อมจะทำการรักษาในขั้นตอนต่อไป ซึ้งอาจจะเป็นการผ่าตัดหรือการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)

  ก็ตาม

  กรณีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คำแนะนำ

  ด้านสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆ และประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทาง

   

   

  ติดต่อแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  โทรศัพท์ 02-7087555(สายตรง)

  02-7087501-10 ต่อ 103,104(เคาน์เตอร์พยาบาล)