สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันชีวิต 

 • บริการรับ-ส่ง ฉุกเฉิน 

 • พักห้องพิเศษ โดยไม่มีส่วนเกิน เพียงมีวงเงินค่าห้อง 1,500 บาทขึ้นไป 

 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล จากส่วนเกิน Fax Claim 

 • รับของเยี่ยมผู้ป่วยใน 

   

   

  "เพี่ยงท่านผู้ถือกรมธรรม์แจ้งตัวแทนประกันชีวิต
  เพื่อประสานงานกับผู้ประสานงานของดรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ"

  ในส่วนของงานบริการด้านประกันชีวิต โรงพยาบาลมี Contract กับประกันชีวิตชั้นนำทุกบริษัท ซึ้ง 

  ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ทั้งประเภทบุคคล(ประกันเดี่ยวหรือรายสามัญ), ประเภทกลุ่มหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

  (PA) ก็ตาม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์โดยไม่ต้องสำรอง 

  จ่ายสำหรับกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทางโรงพยาบาลยินดีแบ่งเบาภาระให้โดยมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้ 

  ผู้ถือกรมธรรม์และจัดเจ้าหน้าที่สำหรับประสานงานด้านประกันชีวิตโดยเฉพาะ ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยตัวแทน 

  ประกันชีวิตของท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในยามที่ท่านเข้ารับบริการ 

   

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 

   

   
  โทรศัพท์ 
  ID Line 
  เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันชีวิต 091-1199213 AOOA77 หรือ yeemai
  เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน  02-7087510-20 ต่อ 134, 135  rch01 

   

   

  ข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ 

 • ต้องเตรียมอะไรเมื่อไปโรงพยาบาล 

  1. บัตรกรมธรรม์ที่ไม่หมดอายุและเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาล 

  2. บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ 

   

 • กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

  1. ยื่นบัตรกรมธรรม์และบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปที่ออกโดยราชการที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง 

  เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิดูแลให้ท่านรับสิทธิตามเงื่อนไข 

  2. เมื่อรับการตรวจจากแพทย์แล้วรับใบเคลมได้ที่แผนกการเงิน โดยใบเคลมต้องมีตราประทับของ 

  โรงพยาบาลด้วยเพื่อไปยื่นที่บริษัทประกันพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

  3. ถ้าบริษัทประกันมี Contract กับโรงพยาบาลหากท่านเข้ารับการรักษาอยู่ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ท่าน 

  ไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเองยกเว้นส่วนเกิน 

   

 • กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 

  1. เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยในจะทวนสอบสิทธิและดำเนินการเกี่ยวกับการเคลมและประเมินค่าใช้จ่าย 

  2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้ 

  - ตรวจสอบสิทธิของท่านกับบริษัทประกัน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาตัว 

  - แจ้งผลการพิจารณาสิทธิของบริษัทประกันให้ท่านทราบ 

  - ประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่าน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิ 

  - ดำเนินการทำส่วนลดตามเงื่อนไขข้อตกลง 

   

  FAX CLAIM คืออะไร 

  บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลและการเข้ารับการรักษาอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของ 

  กรมธรรม์ของท่าน โรงพยาบาลจะดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่านผ่านระบบโทรสารหรือ 

  ระบบ Onlineท่านจะชำระเพียงบางส่วนที่เกินจากความคุ้มครองของบริษัทประกันเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลา 

  ไปดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 

  กรณีผู้มารับบริการกลับบ้านโดยใช้สิทธิประกันผ่านระบบ Fax Claim 

  เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบเคลมประกันให้เรียบร้อยครบถ้วน ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน 

  ผู้ป่วยในเพื่อทำการออกบิล และนำส่งเอกสารทั้งหมดแฟ็กซ์เคลมเข้าบริษัทประกันในรายที่ไม่มีการขอข้อมูล 

  ทางการแพทย์เพิ่มเติมจากบริษัทประกันเวลาในการประสานงานโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที 

  ส่วนในรายที่มีการขอข้อมูลทางการแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิ จะใช้เวลาในการประสานงาน 

  เฉลี่ย 1 ชั่งโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมงหลังการประสานงานกับบริษัทประกันเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน 

  จะทำการโทรแจ้งท่านอีกครั้ง เพื่อชำระส่วนเกินความคุ้มครองจากบริษัทประกันของท่าน(ถ้ามี) 

  กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเองหรือไม่สามารถใช้สิทธิ Fax claim 

  ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถไปยื่นกับบริษัทประกันพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

  ค่าใช้จ่ายได้ 

   

  หัตถการหรือการผ่าตัดดบางรายการไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่สามารถ Fax Claim ได้ 

  ปัจจุบันบางบริษัทประกันมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของการทำหัตถการต่างๆ(ผ่าตัดเล็ก) 

  ซึ่งสามารถเบิกประกันได้ ถึงแม้ไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน 

  การทำหัตถการ(ผ่าตัดเล็ก)หรือที่เรียกว่า Day surgery/Day case สามารถใช้บริการแฟ็กซ์เคลมได้ 

  เช่น การส่องกล้อง , การลอกต้อกระจก , การลอกต้อเนื้อ , การผ่าตัดซีสต์ ฯลฯ ซึ่งต้องติดต่อบริษัทก่อน 

  เป็นรายๆไป